Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Therapie, Trainingen, Workshops en Arrangementen

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Scan Your Health gevestigd in Monster, ingeschreven onder KvK nummer 82419183.

Code, Algemene Voorwaarden & Klachten

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1.Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Scan Your Health met een deelnemer gesloten programmaovereenkomsten.
1.2.Opdrachtnemer is Scan Your Health in Monster, (ZH). Deelnemer is degene die toegelaten is voor deelname aan een therapie, sessie, training, workshop of arrangement, hierna te noemen deelnemer.
1.3.Een programma van Scan Your Health bestaat uit workshops, arrangementen, sessies en therapieën, zowel fysiek als online. Een maatwerkprogramma wordt opgesteld in onderling overleg tussen de deelnemer en Scan Your Health en kent als zodanig geen eigen inschrijvingsprocedure.

2. Omvang van de verplichtingen

2.Scan Your Health verplicht zich tot zodanige nakoming van de overeenkomst, als naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Scan Your Health verlangd mag worden. De overeenkomst vormt voor Scan Your Health een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dit geldt eveneens als Scan Your Health derden inschakelt voor het uitvoeren van programma’s.

3. Inschrijving voor een programma

3.1.De deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door toezending aan Scan Your Health van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
De deelnemer wordt officieel aangenomen, na contactname van opdrachtnemer.

4. Kosten en betaling

4.1.De kosten van een programma staan vermeld. Waar er geen kosten vermeld staan, kan een offerte worden opgevraagd. De vermelde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen.
4.2.De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
4.3.De opleidings- en trainingsprogramma’s van Scan Your Health vallen (op dit moment) onder de onderwijsvrijstelling en zijn daardoor vrijgesteld van BTW.
4.4.De deelnemer betaalt het bedrag van een workshop in één keer aan het begin van de workshop. Als dit niet mogelijk blijkt, maakt de deelnemer een schriftelijke afspraak met Scan Your Health over betaling in termijnen.
4.5.Na aanmelding behoudt de deelnemer het recht om de inschrijving binnen veertien -14- werkdagen te herroepen. Gedane betalingen worden dan zonder aftrek van kosten geretourneerd.
4.7.Scan Your Health verstuurt met de bevestiging van inschrijving de factuur voor het bedrag voor een programma. Deze factuur dient binnen één maand te zijn voldaan. Is deze termijn verstreken, volgt er een herinnering. Daarna volgt 4.8.
4.8.Bij uitblijvende betaling is de deelnemer over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de factuurdatum.

5. Annulering door de deelnemer

5.1.Annulering van deelname aan een programma (sessie, workshop, cursus, arrangement) moet schriftelijk gebeuren en uiterlijk 24 uur van te voren. Binnen de 24 uur annulering van deelname wordt 75% van het tarief in rekening gebracht. Bij een No Show (niet verschijnen op een afspraak zonder annulering) wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
5.2.Als een deelnemer tijdens het programma gedeeltelijk verhinderd is, dient de deelnemer dit direct aan Scan Your Health mee te delen.
5.3.Als een deelnemer voortijdig het programma wil beëindigen, ontvangt Scan Your Health hierover zo spoedig mogelijk bericht. Dan dient de deelnemer dit in een mondeling gesprek met opdrachtnemer te overleggen. Betalingen over het niet-genoten deel van het programma worden niet geretourneerd.
5.4.Als Scan Your Health het om dwingende redenen noodzakelijk acht dat de deelnemer een programma onderbreekt of staakt, restitueert Scan Your Health de kosten van het niet genoten programmaonderdeel aan de deelnemer.

6. Overmacht en annulering door Scan Your Health

6.1.Scan Your Health behoudt zich het recht om, indien nodig, de oorspronkelijke trainer of docent te vervangen. Daarbij verplicht Scan Your Health zich de oorspronkelijke doelstellingen van het programma zo goed mogelijk te realiseren.
6.2.Als Scan Your Health niet in de gelegenheid is (een deel van) een programma door te laten gaan als gevolg van overmacht door het uitvallen van trainer(s) of faciliteiten, dan worden eventueel reeds gedane betalingen door Scan Your Health gerestitueerd.

8. Aansprakelijkheid van Scan Your Health

8.1.Scan Your Health is niet aansprakelijk voor de aan deelnemer toe te rekenen indirecte schade en nadelige gevolgen, die eventueel kunnen optreden als gevolg van het uitvoeren van de programma’s door Scan Your Health.
8.2.Voor directe schade als gevolg van een aan Scan Your Health toe te rekenen tekortkoming, is Scan Your Health alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld door Scan Your Health.
8.3.Als Scan Your Health verplicht is de schade te vergoeden, geldt een beperking tot het bedrag van de overeengekomen programma-/sessiekosten.

9. Intellectuele eigendom

9.1.Scan Your Health behoudt over het studiemateriaal, visueel- en audiomateriaal alle auteurs- en andere rechten.
9.2.Scan Your Health verstrekt gedurende het programma aan de deelnemers het benodigde studiemateriaal. De deelnemer mag dit materiaal slechts benutten en vermenigvuldigen voor eigen gebruik.
9.3.Om het materiaal te gebruiken of te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan binnen de doelstellingen van het programma past, is vooraf schriftelijke toestemming nodig.

10. Privacy en persoonsregistratie

10.1.Scan Your Health en zijn behandelaren/ trainer(s) verplichten zich zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie van de deelnemer.
10.2De deelnemer verleent met het aangaan van de overeenkomst met Scan Your Health toestemming voor het gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens voor het toezenden van informatie over Scan Your Healths programma’s.
10.3Informatie over en gegevens van de deelnemer worden louter na uitdrukkelijke instemming van de betreffende deelnemer aan derden gegeven.

11. Klachtenprocedure voor de deelnemer

Zie ook “Code of Ethics

11.1.Als een deelnemer over een programma een klacht heeft, dient de deelnemer, uiterlijk twee weken na afronding van het programma, deze klacht met argumentatie schriftelijk aan Scan Your Health te sturen.
11.2.Scan Your Health zoekt binnen vier weken na ontvangst van de klacht contact met de deelnemer om te zorgen voor een zorgvuldige en correcte afhandeling.
11.3.De klacht en de daarbij behorende documenten worden door Scan Your Health vertrouwelijk behandeld en gedurende twee -2- jaar zorgvuldig bewaard.
11.4.Op alle overeenkomsten die Scan Your Health sluit, is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter van de vestigingsplaats van Scan Your Health bevoegd.
11.4.Klachten worden binnen een termijn van twee -2- maanden afgehandeld. Indien er meer tijd nodig is, wordt de deelnemer hiervan binnen veertien -14- dagen in kennis gesteld. De reden voor de vertraging wordt duidelijk gemaakt en Scan Your Health geeft ook aan wanneer definitief uitsluitsel gegeven zal worden.
11.5.Er is indien nodig ondersteuning van buitenaf door een onafhankelijke derde mogelijk. Diens oordeel is bindend en eventuele consequenties worden door Scan Your Health snel afgehandeld.